Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden LifeFlows

Versie 1.0 – Deze pagina is voor het laatst aangepast op 28/05/2021.

Inleiding

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig voordat u de website gebruikt. Door gebruik te maken van de website gaat u volledig akkoord met deze servicevoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst, dan krijgt u geen toegang tot het gebruik van de diensten op de website.

Door de site te bezoeken en/of iets te kopen, neemt u deel aan de “Service” en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden, inclusief die aanvullende voorwaarden en bepalingen waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar is via een link. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot bezoekers, leveranciers, klanten en verkopers.

Het aanvaarden van de algemene voorwaarden is verplicht om een bestelling te plaatsen. Door te bestellen, bevestigt u de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te accepteren. De algemene voorwaarden zijn altijd beschikbaar en zijn te vinden op deze pagina.

Bedrijfsgegevens

De controller LifeFlows is gevestigd te Johan Jongkindrade 285c, 2908 CC Capelle aan den IJssel, Nederland en ingeschreven bij de KBO onder nummer NL77193623B01.

Contactgegevens:
Website: www.lifeflows.nl
E-mail: [email protected]

Centrum Sensibel
Johan Jongkindrade 285c
2908 CC Capelle aan den IJssel
Nederland

Privacybeleid

LifeFlows respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Daarom werd er een apart privacybeleid opgemaakt dat u hier kan lezen: Privacybeleid.

Cookiebeleid

De website van LifeFlows gebruikt cookies en daarom werd er een apart gedeelte over het cookiebeleid gemaakt waarin beschreven wordt hoe wij cookies hanteren. Dit beleid kan u hier lezen: Cookiebeleid.

Intellectueel Eigendom

Tenzij anders beschreven, is de site en alle broncode, databases, functionaliteit, software, website ontwerpen, audio, video, tekst, foto’s en grafieken op de site (samen de “inhoud”) en de handelsmerken en logo’s daarin (de “Merken”) eigendom van LifeFlows en worden beschermd door de auteursrecht wetten.

De inhoud en de tekens worden zoals het is op de site aangeboden ter informatie en uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Met uitzondering van hetgeen uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden is bepaald, mag geen enkel deel van de site, inhoud of tekens worden gekopieerd, gereproduceerd, geaggregeerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, publiekelijk weergegeven, gecodeerd, vertaald, gedistribueerd, verkocht of anderszins uitgebuit voor welk commercieel doel dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Toepasselijk Recht

Deze algemene voorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij we u onze services aanbieden, worden beheerst in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.

Consulten

BEHOREND BIJ DE BEHANDELINGSOVEREENKOMST TUSSEN HEALINGWORKZ, M.W. GROENENDAL EN CLIENT EN/OF DIENS BEWINDVOERDERS.

 1. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolgsessie, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.
 2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig: a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt. b. De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.
 3. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd: a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn; b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wil afspreken. c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven; d. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut; e. De therapeut is van mening dat is verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.
 4. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt.
 5. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelingsovereenkomst.
 6. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.
 7. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur / 1 werkdag van te voren te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening wanneer cliënt om welke reden dan ook, niet komt, of niet aanwezig is, op de afgesproken tijd en dag.
 8. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Tegen betaling van 10ct per pagina wordt (een deel van) het dossier gekopieerd.
 9. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.\
 10. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.
 11. De therapeut is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) onder lidnummer 13206. De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich met klachten over de therapeut bij deze beroepsvereniging melden. De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) onder licentiecode 403423R. Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege, www.tcz.nu.
 12. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.
 13. LifeFlows / M.W. Groenendal is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts / specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
 14. LifeFlows / M.W. Groenendal is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of et betreden van het terrein aan de Kleiweg 443 te Rotterdam, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

Wijzigingen

LifeFlows behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden te allen tijde aan te passen. Deze algemene voorwaarden zijn dan ook afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd.

Het is daarom raadzaam om regelmatig deze algemene voorwaarden te raadplegen. Op deze pagina vindt u dan ook altijd de meest recente versie.