Privacybeleid

Privacybeleid LifeFlows

Versie 1.5 – Deze pagina is voor het laatst aangepast op 28/11/2018.

Inleiding

LifeFlows nodigt haar klanten uit de tijd te nemen om dit privacybeleid goed door te nemen, samen met de Algemene Voorwaarden en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op haar producten en diensten.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van LifeFlows. U dient zich ervan bewust te zijn dat LifeFlows niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

LifeFlows respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons verschaft worden, vertrouwelijk worden behandeld. LifeFlows verwerkt daarom uitsluitend gegevens die nodig zijn voor de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de informatie die zij over u en uw gebruik van de diensten hebben verzameld. LifeFlows stelt uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Op deze pagina laat LifeFlows u weten welke gegevens verzamelt worden wanneer u de website gebruikt, waarom deze gegevens verzameld worden en hoe hiermee uw gebruikservaring verbeterd wordt.

Definities

De verklaring omtrent de gegevensbescherming van LifeFlows is gebaseerd op de voorwaarden die door de Europese wetgever worden gebruikt voor de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG (of ook General Data Protection Regulation – GDPR genoemd).

Deze verklaring over gegevensbescherming moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor de klanten en zakelijke partners. Om dit te garanderen, lichten we eerst de gebruikte terminologie toe die in dit privacybeleid worden gehanteerd.

Persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Betrokkene
Betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking.

Verwerking
Verwerking is elke bewerking of reeks handelingen die wordt uitgevoerd op persoonlijke gegevens of op verzamelingen van persoonlijke gegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals verzameling, opname, organisatie, structurering, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, aanpassing of combinatie, beperking, verwijdering of vernietiging.

Beperking van verwerking
Beperking van verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met het doel hun verwerking in de toekomst te beperken.

Profilering
Profilering betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonlijke gegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten te analyseren of voorspellen betreffende de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen.

Controller of controller verantwoordelijk voor de verwerking
De controller of voor de verwerking verantwoordelijke controller is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, het agentschap of een andere instantie die, alleen of samen met anderen, de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt; wanneer het doel en de middelen van een dergelijke verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of de lidstaten, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor de aanwijzing ervan door de wetgeving van de Unie of de lidstaten worden geregeld.

Processor
Processor is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die persoonsgegevens namens de controller verwerkt.

Ontvanger
De ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of deze derden zijn of niet. Overheidsinstanties die in het kader van een bepaald onderzoek persoonsgegevens kunnen ontvangen in overeenstemming met de wetgeving van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels overeenkomstig de doeleinden van de verwerking.

Derde partij
Derde partij is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of instantie die niet de betrokkene, controller, verwerker en personen is die, onder het directe gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking of de verwerker, gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

Toestemming
Toestemming van de betrokkene is een vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie van de wensen van de betrokkene waarmee hij of zij, door een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling, instemt met de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben.

Wie is de controller?

De controller LifeFlows is gevestigd te Kleiweg 443, 3045 PL Rotterdam, Nederland en ingeschreven bij de KBO onder nummer NL77193623B01. Deze controller is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: www.lifeflows.nl
E-mail: [email protected]
Kleiweg 443
3045 PL Rotterdam
Nederland

Verzameling van persoonsgegevens

De website LifeFlows verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de serverlogbestanden. De verzamelde informatie kan zijn (1) de gebruikte browsertypen en -versies, (2) het besturingssysteem gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website vanwaar een toegangssysteem de website bereikt (zogenaamde verwijzers), (4) de sub -websites, (5) de datum en tijd van toegang tot de internetsite, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem, en (8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die kan worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt LifeFlows geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van de website correct te leveren, (2) de inhoud van de website en advertentie te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid  van de informatietechnologiesystemen en websitetechnologie op lange termijn te verzekeren en (4) wetshandhavingsinstanties de informatie verstrekken die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval.

Daarom analyseert LifeFlows anoniem verzamelde gegevens en statistische informatie, met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van de onderneming te verhogen en een optimaal niveau van bescherming te waarborgen voor de persoonlijke gegevens die verwerkt worden. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die de consument zelf invoert via de verschillende pagina’s van de website en die LifeFlows verkrijgt door het gebruik van de website en/of producten en/of diensten.

Als controller heeft LifeFlows talrijke technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de meest volledige bescherming van persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, te kunnen waarborgen.

Persoonsgegevens bewaartermijnen

LifeFlows bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. De bewaartermijn kan dus per gegeven verschillen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan de boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is LifeFlows verplicht om facturatiegegevens maximaal 7 jaar bij te houden) of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren, bij geschillen tot maximaal 10 jaar.

Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard beperkt toegankelijk. De bewaartermijnen worden dan ook gehanteerd voor de volgende categorieën van persoonsgegevens bij inactieve of overtollige gegevens:

 • Personalia & accountgegevens: 5 jaar
 • Adres & bedrijfsgegevens: 5 jaar
 • Betalingsgegevens: 1 jaar
 • Facturatiegegevens: 7 jaar

Als de bewaartermijn niet van toepassing is, of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn vervalt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

LifeFlows verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen noch worden deze doorgegeven aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Rechten van de betrokkene

Recht op bevestiging
Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om zo bevestiging te krijgen van de controller verantwoordelijk voor de verwerking dat de persoonsgegevens over hem of haar al dan niet verwerkt worden.

Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij op enig moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

Recht op inzage en transparantie
Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om zo kosteloos informatie te bekomen van de controller verantwoordelijk voor de verwerking over zijn of haar opgeslagen persoonlijke gegevens en een kopie van deze informatie te verkrijgen. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

 • de doeleinden van de verwerking;
 • de categorieën van persoonsgegevens in kwestie;
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 • waar mogelijk, de beoogde periode waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen;
 • het bestaan van het recht om bij de voor de verwerking verantwoordelijke rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens te verzoeken, of beperking van de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de betrokkene, of bezwaar tegen die verwerking;
 • het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie met betrekking tot de herkomst ervan;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, informatie over de betrokken logica, alsmede de betekenis en beoogde gevolgen van dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Bovendien heeft de betrokkene het recht informatie te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Wanneer dit het geval is, heeft de betrokkene het recht te worden geïnformeerd over de passende waarborgen met betrekking tot de overdracht.

Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op toegang, kan hij of zij op enig moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

Recht op rectifictie en gegevenswissing
Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om onverwijld de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben, te bekomen bij de controller verantwoordelijk voor de verwerking. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

Als een betrokkene dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen, kan hij of zij op enig moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke.

Recht om vergeten te worden
Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om zo bevestiging te krijgen van de controller verantwoordelijk voor de verwerking om het wissen van persoonsgegevens die hem of haar betreffen onverwijld te verkrijgen, en door de controller verantwoordelijk voor de verwerking is verplicht om persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende redenen van toepassing is, zolang de verwerking niet nodig is:

 • De persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.
 • De betrokkene trekt de toestemming waarmee de verwerking is verwerkt in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG, of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG, en wanneer er geen andere rechtsgrondslag is voor de verwerking.
 • De betrokkene heeft bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG en er zijn geen doorslaggevende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene heeft bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de AVG.
 • De persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in het recht van de Unie of de lidstaat waaraan de controller verantwoordelijk voor de verwerking is onderworpen.
 • De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de AVG.
 • Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene om verwijdering van opgeslagen persoonsgegevens wil vragen, kan hij of zij op enig moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

Een medewerker van LifeFlows ziet er op toe dat aan het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt voldaan.

Wanneer de controller verantwoordelijk voor de verwerking, persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en ingevolge artikel 17, lid 1, is deze verplicht om de persoonsgegevens te wissen. Rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, redelijke maatregelen, inclusief technische maatregelen, om andere controllers die de persoonsgegevens verwerken die de betrokkene heeft verzocht door dergelijke controllers te verwijderen van koppelingen naar of kopie of replicatie van die persoonsgegevens, voor zover verwerking niet vereist is.

Een medewerker van de LifeFlows zal in individuele gevallen de nodige maatregelen treffen.

Cookiebeleid

De website van LifeFlows gebruikt cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen.

Veel internetsites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina’s en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetsites en -servers de individuele browser van het datasubject onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd met behulp van de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan LifeFlows de gebruikers van de website voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten die anders niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op de website worden geoptimaliseerd met in eerste instantie de gebruiker in gedachten. Cookies stellen ons in staat om, zoals eerder vermeld, de websitegebruikers te herkennen. Het doel van deze erkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om de website te gebruiken.

De websitegebruiker die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld geen toegangsgegevens in te voeren telkens wanneer de website wordt geopend, omdat deze wordt overgenomen door de website en de cookie waar deze wordt opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van het winkelwagentje in een online winkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

Wat zijn uw keuzes over cookies?
De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies via de website verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser, en kan bijgevolg het instellen van cookies permanent weigeren. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

Als de gebruiker de cookies wilt verwijderen of weigeren kan hij terecht op de helppagina’s van de webbrowser. Via de volgende links wordt er uitgelegd hoe cookies op verschillende webbrowsers geconfigureerd kunnen worden:

Voor alle andere webbrowser, kijk dan op de officiële website of documentatie van uw webbrowser.

U kan ook meer informatie over cookies terugvinden op de volgende derde partij websites:

Contactmogelijkheden

De website van de LifeFlows bevat een pagina waarop de gebruiker snel contact met de onderneming kan maken, evenals directe communicatie met LifeFlows. Als een betrokkene contact opneemt met de verantwoordelijke per e-mail of via een contactformulier, worden de door de betrokkene doorgegeven persoonlijke gegevens automatisch opgeslagen.

Dergelijke persoonlijke gegevens die op vrijwillige basis door een gegevenssubject aan de gegevensbeheerder worden doorgegeven, worden opgeslagen met het doel deze te verwerken of contact op te nemen met de betrokkene. Er is geen overdracht van deze persoonlijke gegevens aan derden.

Abonneren op onze nieuwsbrief

Op de website van LifeFlows krijgen gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op onze nieuwsbrief. LifeFlows wilt zijn gebruikers door middel van een nieuwsbrief over ondernemingsaanbiedingen, nieuwigheden en aankondigingen verder kunnen informeren.

Na het abonneren wordt er eerst een bevestigingse-mail verzonden naar het e-mailadres dat door een gegevenssubject is ingegeven dit door de procedure van dubbel opt-in. Deze bevestigingse-mail wordt gebruikt om een volledige goedkeuring te hebben om het e-mailadres op te nemen in onze mailinglist.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van de nieuwsbrief, worden alleen gebruikt om onze nieuwsbrief te verzenden. Daarnaast kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail op de hoogte worden gebracht, voor zover dit nodig is voor de werking van de nieuwsbriefdienst, een registratie in kwestie of in geval van verandering van technische omstandigheden.

De persoonlijke gegevens die tijdens het abonneren op de nieuwsbrief worden verzameld worden overgedragen aan betrouwbare derde partijen zoals Mailchimp. Meer informatie over het privacybeleid van Mailchimp kan u hier terugvinden: https://mailchimp.com/legal/privacy

Het abonnement op onze nieuwsbrief kan op elk moment door de gebruiker worden beëindigd. De toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens, die het onderwerp is van de nieuwsbrief, kan op elk moment worden herroepen.

Ten behoeve van de herroeping van de toestemming wordt in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link gevonden in de voet van de E-mail. Het is ook mogelijk om op elk moment je af te melden voor de nieuwsbrief door een mail te sturen naar de controller.

Nieuwsbrief Tracking

De nieuwsbrief van LifeFlows bevat zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in dergelijke e-mails, die in HTML-indeling worden verzonden om registratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken.

Dit maakt een statistische analyse van het succes of falen van online marketingcampagnes mogelijk. Op basis van de ingesloten trackingpixel kan Hartensteler zien of en wanneer een e-mail is geopend door een gebruiker en welke links in de e-mail zijn geopend.

Dergelijke persoonlijke gegevens die worden verzameld in de trackingpixels in de nieuwsbrieven worden door de controller opgeslagen en geanalyseerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan te passen aan de belangen van de gebruiker.

Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Gebruikers hebben op elk moment het recht om de respectieve afzonderlijke toestemmingsverklaring die is uitgegeven door middel van de double-opt-in procedure in te trekken.

Na een intrekking worden deze persoonlijke gegevens door de controller verwijderd. Hartensteler beschouwt een terugtrekking uit de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een herroeping.

Wijzigingen

LifeFlows behoudt zich het recht dit privacybeleid te allen tijde aan te passen. Dit privacybeleid is dan ook afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.